Workshop | Physical education for the improvement of physical wellness

[English version HERE]

Atelier de lucru | Educația fizică pentru îmbunătățirea sănătății fizice, 30 septembrie 2017, Chișinău, Moldova

Obiective și domeniu de aplicare |

Actuala societate suferă de schimbări majore privind educația fizică la toate categoriile de vârstă. Principalele limitări, cum ar fi evoluția și dezvoltarea constantă a tehnologiei de comunicare a informației, generează provocări semnificative pentru dezvoltarea și sănătatea fizică, ceea ce ne determină să sensibilizăm și să eliminăm impedimentele.

Obiectivele acestui atelier sunt următoarele:

 • accentuarea avantajelor sănătății și igienei utilizării educației fizice de către fiecare individ;
 • promovarea mijloacelor accesibile de practică a educației fizice;
 • evidențierea factorilor determinanți pentru practicarea educației fizice într-o manieră repetată;

Tematici de discutie| educație fizică accesibilă; educația fizică accesibilă populației mai largi; educația fizică în natură, pentru natură.

Organizator și Coordonator | Lector universitar dr. Cristian Mihail RUS, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Educație Fizică și Sport;  Nr. Telefon: 0722 47 66 01; E-mail: cristian.rus@uaic.ro

Co-organizatori | Centrul de Cercetari Socio – Umane LUMEN și Centrul de Conferințe LUMEN (Asociația LUMEN) Iași, România

Înregistrare ca auditor | pentru înregistrarea ca auditor, vă rugăm să ne trimiteți intenția dvs. la lumeninternational15@gmail.com împreună cu următoarele informații:

 • Numele complet
 • instituție de afiliere
 • adresa de email
 • numar de telefon

Înregistrarea ca prezentator, cu lucrare|  pentru înregistrarea ca prezentator, vă rugăm să ne trimiteți rezumatul la adresa de e-mail lumeninternational15@gmail.com

Participare fără lucrare | Gratuit

Pentru participarea cu lucrare  consultați http://lumen.international/esh2017/fees-deadlines/ pentru taxele de înregistrare. Acest eveniment are ca scop promovarea Anului Jocurilor Olimpice și, datorită celebrării Anului Jocurilor Olimpice, toți participanții la lucrări vor fi taxați doar cu taxă de înscriere timpurie, chiar dacă această perioadă sa încheiat.

Termen limită pentru înscrierea cu rezumat – 20 septembrie 2017

Publicarea de lucrari in extenso | Lucrările in extenso ale Conferinței LUMEN ESH2017 vor fi publicate fie în reviste LUMEN cu ISSN indexate în baze de date internaționale, fie în volum cu ISBN, propus spre a fi indexate în Clarivate Analytics (fost Thomson Reuters ISI).

 


[English version HERE]

Workshop | Physical education for the improvement of physical wellness |  30 September 2017, Chisinau, Moldova

Aims and scope |

The current society suffers of major changes regarding the physical education in all age categories. The main limitations, such as the constant evolution and development of information communication technology, are generating significant challenges to the physical development and physical wellness, fact which determines us to raise awareness and eliminate the impediments.

The objectives of this workshop are the following:

 • the emphasis of health and hygiene advantages of using physical education by each individual;
 • promoting the accessible means of practicing physical education;
 • highlighting the determinants for practicing physical education in a repeated manner;

Topics | accessible physical education; physical education accessible for the broader population; physical education in nature, for the nature.

Organizer & Coordinator | Lecturer PhD Cristian Mihail RUS, Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Physical Education and Sport

Phone no.: 0722 47 66 01; E-mail: cristian.rus@uaic.ro

Co-organizers | LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences & LUMEN Conference Center (LUMEN Association) Iasi, Romania

Registration as auditor | for registration as auditor please send us your intention at lumeninternational15@gmail.com together with following information:

 • full name
 • institution of affiliation
 • email address
 • phone number

Registration as presenter | for registration as presenter please send us your abstract using the template to the email address lumeninternational15@gmail.com

Participation without paper | Free of charge

Participation with paper | Please consult the fees pages for registration fees. This event aims at promoting the year of Olympics and due to celebrating the year of Olympics, all participants with papers will be charged only with early registration fee, even if this period ended.

Deadline for registration with abstract | 20th of September 2017

Publication of Full Papers | Full papers of LUMEN ESH2017 Conference will be published either in ISSN journals indexed in International Databases or in ISBN volume, proposed to be indexed in Clarivate Analytics (former Thomson Reuters ISI).


LUMEN_Mihail_RUS

Cristian Mihail RUS, PhD

Lecturer PhD, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi (ROMANIA)

Visiting professor at Volda University College, Norway, funded program by Norwegian Government; Aarhus University Denmark; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany;
Adnan Menderes Üniversitesi Aydin, Turkey; Universidade de Coimbra, Portugal