Workshop | Health Education: Realities and Perspectives

[English version HERE]


Atelier de lucru | Educația sănătății: realități și perspective,  29-30 septembrie 2017 | Chișinău, Republica Moldova

Scop | Identificarea modelelor de dezvoltare a componentelor educației pentru sănătate: conștiința sănătății, procesul de predare / învățare, participarea activă care va fi implementată în viitor în practica educațională.
Educația pentru sănătate este o parte a culturii fiecărei țări, în funcție de nivelul dezvoltării sale socio-economice. Principalele direcții de orientare a educației pentru sănătate se referă la: dezvoltarea educației individuale, familiale și comunitare în domeniul sănătății; popularizarea sistemului de sănătate pentru populație; implicarea populației în activități legate de reabilitarea mediului fizic extern prin combaterea poluării; dezvoltarea interesului oamenilor în practicarea sportului și utilizarea factorilor naturali care condiționează corpul. În acest context, prin promovarea respectului față de corpul propriu și fata de alții, educația fizică și sportul sunt forme educaționale de sănătate.
Omul este, în primul rând, o ființă biologică a cărei componente structurale și funcționale sunt, în general și în mod specific, influențate de educația fizică și sport. Funcția de optimizare a potențialului biologic este, de fapt, punctul de plecare al tuturor influențelor exercitate de
corpul uman.

Obiective |
• Promovarea educației pentru sănătate prin valorificarea experienței didactico- științifice și modele de bune practici;
• Stimularea relațiilor de colaborare dintre partenerii sociali implicați în formarea unei atitudini pozitive față de educația pentru sănătate.
Grupul țintă | Cadre didactice care implementează modele de predare pentru dezvoltarea sănătății
educație, cercetători, colaboratori ai sistemului de servicii de sănătate, profesori universitari, beneficiarii educației.
Coordonatori | Dr. Calugher Viorica, conferențiar universitar dr. , Braniște Gheorghe, Profesor asociat  Dr., (USEFS, Chișinău, Moldova)

Organizatori | Personalul didactic al departamentelor: științele psiho-pedagogice și socio-umaniste, Teoria și metodologia culturii fizice (USEFS)
Co-organizatori | Asociația LUMEN, Centrul de Consultanță și Training LUMEN, Centrul de Conferinte LUMEN

Înregistrare | pentru înregistrare, vă rugăm să ne trimiteți intenția dvs. la lumeninternational15@gmail.com, împreună cu următoarele informații:

  • Numele complet
  • instituție de afiliere
  • adresa de email
  • numar de telefon

Taxe de participare | Nu se percepe nici o taxă de participare, pentru auditoriu.


[English version HERE]

Workshop | Health Education: Realities and Perspectives | September 29-30, 2017 | Chisinau, Republic of Moldova

Aim | To identify patterns of development of health education components: health consciousness, teaching / learning process, active participation that will be implemented in the future in educational practice.
Starting ideas | Health education is a part of each country’s culture, depending on the level of its socio-economic development. The main directions of health education orientation refer to: the development of individual, family and community health education; popularizing the health care system for the population; engaging the population in activities related to the rehabilitation of the external physical environment by combating pollution; developing people’s interest in practicing sport and using natural factors conditioning the body. In this context, by promoting respect for one’s own body and others, physical education and sport is established health education forms.
Human is, first of all, a biological being whose structural and functional components are, generally and specifically, influenced by physical education and sport. The function of optimizing the biological potential is, in fact, the starting point of all the influences exerted on
the human body.

Objectives |
• Promoting health education by taking advantage of didactic-scientific experience and good practice models;
• Stimulating collaborative relationships between social partners involved in forming a positive attitude towards health education.
Target group | School teachers who implement teaching models for the development of health education, researchers, collaborators of the health services system, university teachers, beneficiaries of education.
Workshop Coordinators | Calugher Viorica, PhD., associate professor, Branişte Gheorghe, PhD., associate professor (USEFS, Chisinau, Moldova)

Organizers | Teaching staff of departments: Psycho-pedagogical and socio-humanistic sciences, Theory and methodology of physical culture (SUPES)
Co-organizers | LUMEN Association, LUMEN Consultancy and Training Center, LUMEN conference Center
Registration | for registration please send us your intention at lumeninternational15@gmail.com together with following information:

  • full name
  • institution of affiliation
  • e-mail address
  • phone number

Participation fees | No participation fee is charged, for the auditorium.